Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance

Rewinding Motor พันขดลวดมอเตอร์ Rewind Stator
Rewinding Generator พันขดลวดมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร โอเวอร์ฮอลมอเตอร์ 

เก็บข้อมูลและบันทึกก่อนเบื้องต้น ถ่ายรูปก่อนทำ และเก็บข้อมูลจำนวนโพน ขนาดสายทองแดงและฉนวน การวางรูปแบบของสายทองแดงและฉนวน  และอื่นๆ โดยวิศวะกรที่ชำนาญ

รายละเอียดการซ่อม

  1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา:ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์อุตสาหกรรม เช่น การเสียหายของสายทองแดงและฉนวน การชำรุดของส่วนประกอบภายใน เป็นต้น

  2. การเตรียมพื้นฐาน:จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ Rewinding อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทองแดงที่มีคุณภาพและวิธีการม้วนที่ถูกต้อง เป็นต้น

  3. การเตรียมแบบและวัสดุ:ระบบพันขดลวดใหม่มอเตอร์ จะต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับมอเตอร์และการใช้งาน เริ่มต้นโดยการเตรียมแบบและวัสดุที่จำเป็นสำหรับการ Rewinding

  4. การถอดสายทองแดงและฉนวน เดิม:การทำความสะอาดและถอดสายทองแดงและฉนวน เดิมที่ชำรุดหรือชำเสียออกจากมอเตอร์อุตสาหกรรมโดยรอบ

  5. การตรวจสอบสภาพฐานข้อมูลและแก้ไขปัญหา:ตรวจสอบสภาพฐานข้อมูลและทำการแก้ไขปัญหาที่พบเจอในการถอดสายทองแดงและฉนวน โดยต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เรามีพร้อม

  6. การทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่:ทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ที่จะใช้ในการติดตั้งrewindingพันขดลวดมอเตอร์ใหม่

  7. การประมาณราคาและระยะเวลาการดำเนินการ:ประเมินราคาและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ Rewinding ขดลวดทองแดงใหม่ อย่างคร่าวเพื่อให้ลูกค้าทราบและมีข้อมูลในการตัดสินใจ

  8. การประสานงานกับลูกค้า:ประสานงานกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกระบวนการ Rewinding ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของงาน

  9. การทดสอบและประเมิน:ทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของการ Rewinding และความพึงพอใจของลูกค้า

  10. การติดตั้งและการทดสอบอย่างทั่วถึง:ติดตั้งพันขดลวดทองแดงใหม่และทำการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่ามอเตอร์อุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance
Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance

Coil Medium Volt 3,300-6,600 Volt
ทองแดงนำเข้าจากประเทศอิตาลี มาตรฐานยุโรป

Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance

Coil Medium Volt 3,300-6,600 Volt จัดเรียงตามการคำนวน และตามมาตฐาน ISO ที่กำหนด โดยวิศวกรเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

พันขดลวดมอเตอร์ Rewinding-motor โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร โอเวอร์ฮอลมอเตอร์

Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance
Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance
Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance
Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance
Rewinding,พันขดลวดมอเตอร์,Rewinding-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,ShutDown Maintenance
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์--Overhaul-motor-ซ่อมมอเตอร์ AC

แอดไลท์ และส่งข้อมูลเครื่องจักรมาตรวจสอบราคาก่อนได้ที่
Line ID: amron-service