Overhaul Generator เรือขนาดใหญ่ Marine Service และโอเวอร์ฮอลมอเตอร์ AC/DC

ซ่อมGeneratorเรือ-โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-Overhaul-Generator-marine-service

Overhaul Generator, Motor ของเรือขนาดใหญ่

ฝึกอบรบข้อกำหนด safety และวางแผนร่วมกันกับลูกค้า หน้างานบนเรือขนาดใหญ่ ก่อนถอดGeneratorเรือ เพื่อมาโอเวอร์ฮอล และติดตั้งกลับไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ซ่อม Generatorเรือ โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร
Overhaul Generator Marine service

รับตรวจสอบ ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บนเรือบรรทุก เรือขนาดใหญ่ เครื่องปั่นไฟ เจเนอเรเตอร์ เครื่องยนต์ พร้อมตู้คอนโทรล ทุกชนิดทุกขนาด งานพันขดลวด งานซ่อม พร้อมอะไหล่ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เสร็จเร็วทันเวลาที่กำหนด

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการตรวจสอบ: เริ่มต้นด้วยการทำการตรวจสอบสภาพปัญหาของ Generator และวิเคราะห์การทำงานของระบบเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การเสียหายของชิ้นส่วนหรือระบบที่ต้องการการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนแปลง

การเตรียม จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการ Overhaul Generator เรือ ซึ่งอาจรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนและซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในกระบวนการซ่อมแซม Generator marine service

การสำรวจและวิเคราะห์ชิ้นส่วน:
การสำรวจและวิเคราะห์ชิ้นส่วนของ ก่อน Overhaul Generator เพื่อระบุชิ้นส่วนที่ต้องการการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนแปลง เช่น สายพาน, สไตล์เตอร์, และคอยล์

การซ่อมแซมและการเปลี่ยนแปลง:
ดำเนินการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่มีปัญหาตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม กรณีต้อง Overhaul Generator เรือ ต้องมีแผนการก่อนถอด Generator ออกจากเรืออย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

หลังจากOverhaul Generator เรือเสร็จ จะเป็นการทดสอบ ทดสอบการทำงานของ Generator หลังจากการซ่อมแซมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของการซ่อมแซม

การประสานงานกับลูกค้า: ประสานงานกับลูกค้าเพื่อแสดงผลงานที่ได้รับการซ่อมแซมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของงาน Generator marine service 

การติดตั้งและการทดสอบอย่างทั่วถึง: ติดตั้ง Generator กลับไปยังที่ตั้งของมันบนเรือและดำเนินการทดสอบอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการ Overhaul Generator เรือ ได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนและถูกต้องโดยวิศวกรจะเป็นคนดูทุกๆขั้นตอนการติดตั้งและทดสอบ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษา: ให้คำแนะนำและแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษา Generator เรือ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพสูงสุด

ซ่อมGeneratorเรือ-โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-Overhaul-Generator-marine-service

ถอดเครื่องจักรอย่างชำนาญ

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์, ShutDown Maintenance

เตรียมยกGeneratorเรือ เพื่อไปโอเวอร์ฮอลที่โรงงงาน

Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC,Maintenance-repair-generator-ship-DC-motor
Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC,Maintenance-repair-generator-ship-DC-motor
Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC,Maintenance-repair-generator-ship-DC-motor

เตรียมเครน เพื่อขน Generator-เรือขนาดใหญ่ เพื่อนำไป Overhaul Generator ของเรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือ

Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC,Maintenance-repair-generator-ship-DC-motor

ถอด Generator-เรือขนาดใหญ่ เพื่อไป Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือ

Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC,Maintenance-repair-generator-ship-DC-motor
Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC,Maintenance-repair-generator-ship-DC-motor
Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC,Maintenance-repair-generator-ship-DC-motor

ขนGenerator-เรือขนาดใหญ่ เพื่อนำไป Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือ
นำมาที่โรงงานเพื่อทำการ Overhaul

Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC,Maintenance-repair-generator-ship-DC-motor

Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่, Marine Service,โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือ
นำมาที่โรงงานเพื่อทำการ Overhaul

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์--Overhaul-motor-ซ่อมมอเตอร์ AC

แอดไลท์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
เรามีทีมงานวิศวกรให้คำปรึกษา
Line ID: amron-service

#Overhaul-Generator-เรือขนาดใหญ่ #Marine Service #โอเวอร์ฮอลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือAC-DC #Maintenance repair generator ship DC AC motor